12.6 °C

Schindlers List

BURGUM - 77 jier nei it ein fan de Twadde Wrâldoarloch spilet Iepenloftspul Burgum ‘Schindlers List’. It ferhaal fan Oskar Schindler, dy’t yn de oarloch 1100 Joaden rêden hat troch se yn syn emaljefabryk wurkje te litten.
It fabryk fan Oskar Schindler is yn dit gefal it âld molkfabryk fan Burgum. De rezjy en de toanielbewurking binne yn hannen fan Theo Smedes.

Wat kinne jo ferwachtsje? As jo it teater ynkomme dan fiele jo de sfear fan De Twadde Wrâldoarloch. As taskôger komme jo tichtby it gefoel om in Schindler joad yn Krakau te wêzen.
Der sille sênes wêze, wer by jo de eachen wol even ticht knipe wolle. It is toaniel mar wol wier bard.
Wy tinke dat it stik net geskikt is foar jonge bern.

Waar:Molkfabryk
Plaats:Burgum
Datum:20-05-2022
Aanvang:21.00 uur
 

Pieter Heegstra

pieter@iepenloftspul.nl
Burgum
 
Ga naar website