Logo
Zoeken
Zoeken
4 °C

Toanielstik "Spa mei Stress!"

OPEINDE - Toanielferiening Violeria spilet de klucht:

Spa mei Stress!Joris eksploitearret in kueroarde. Hy hat it drok en it falt foar him net ta om

alles foarinoar te krijen.

As in tillefyzje-programma delkomt om in promoasjefilmke te meitsjen en der gasten oan-komme dy’t in protte oandacht freegje, wurdt it

eigner Joris tefolle en freget er syn twillingbroer Floris him te helpen.

As der dan ek noch in bedrager ûnder de gasten tahâldt, is de gaos net mear oer te sjen.It wurdt in hiel trelit en jo kinne der by wêze.Us toanieljûnen binne op freed en sneon 27 en 28 jannewaris en 3 en 4 febrewaris 2023.

Alle jûnen om 20.00 oere.Jo kinne kaarten bestelle foar:

27 en 28 jannewaris by Lutine Vriezema

til. 0512-372245

3 en 4 febrewaris by Sietske Witzenburg

til. 06-11238483

Waar:Doarpshûs de Wringe
Plaats:Opeinde
Datum:27-01-2023
Aanvang:20.00 uur
 

Toanielferiening Violeria

Opeinde