6,9 °C

Studio F op basisskoallen yn Fryslân


 © Wouter Jansen | Foto 1

 © Wouter Jansen | Foto 2

 © Wouter Jansen | Foto 3

 © Wouter Jansen | Foto 4

 © Wouter Jansen | Foto 5

 © Wouter Jansen | Foto 6

 © Wouter Jansen | Foto 7

 © Wouter Jansen | Foto 8

 © Wouter Jansen | Foto 9

 © Wouter Jansen | Foto 10

 © Wouter Jansen | Foto 11

 © Wouter Jansen | Foto 12

 © Wouter Jansen | Foto 13

 © Wouter Jansen | Foto 14: . De earste eksimplaren fan de nije taalmetoade Studio F waarden troch deputearre Bertus Mulder oanbean oan dhr. Ulbe Pranger, direkteur fan De Spreng.

 © Wouter Jansen | Foto 15

 © Wouter Jansen | Foto 16

 © Wouter Jansen | Foto 17

 © Wouter Jansen | Foto 18

 © Wouter Jansen | Foto 19

 © Wouter Jansen | Foto 20

 © Wouter Jansen | Foto 21