17.9 °C

Repetysjes Iepenloft yn folle gong


 © BD-Fotografie/Berend | Foto 1: It stik begjint my de begraffenis fan in rike boer.

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 2: Edo, soan van pastoar Allardus, moetet de rike boeredochter

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 3

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 4: Pastoar Alardus en soan Edo hawe rúzje oer de takomst fan Edo.

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 5: Dochs siket Edo syn heil yn 'e bibel.

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 6: Wylst syn mem Jitta it swier ynsjocht.

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 7: Wylst barre der wûnderbaarlike dingen op it tsjerkhôf fan Weinterp.

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 8

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 9: Hillig wetter út in put,

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 10

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 11: blykt dochs net sa hillig, mar hoe dit ôfrint...?

 © BD-Fotografie/Berend | Foto 12: en of Edo falt foar de sjarmes fan de boeredochter ? Kom it sels sjen op 'e Himrik.