Account
Logo
Zoeken
Zoeken
12.4 °C

Uleboerd/Uilenbord stellen op'e Tike

Geplaatst: zaterdag 12 augustus 2023

Justermiddei is der in ûleboerd stellen op'e Tike. It boerd stie oan'e Master de Jongwei mei in buordsje derby, dat it te keap wie.
Tusken 14.30 en 15.00 is it der weihelle sûnder ôf te rekkenjen.
In tsjûge hat in stel, in blanke man en frou, fytsen sjoen op 'e Doktersheide rjochting it Leijenspaad. De man hie it ûleboerd yn'e hân.
Wa't syn buorman juster thúskommen sjoen hat mei in ûleboerd as wa't hjir mear oer fertelle kin, dy mei wol efkes kontakt opnimme mei Harm Wesseling, tel. 0512-461518

Wesseling

De Tike
Item wissen?

Meld direct uw vermissing / misdaad