16,6 °C

Foto: Binne Kramer | Paul Bos is gepassioneerd aan het woord aangaande de geluidsoverlast van de festivals in de Groene Ster: 'De raad moet handelen, liefst vanavond nog.'

Geen duidelijkheid over geluidsoverlast

vr 17 juni 2016 15.15 uur

BURGUM -

Tijdens de vergadering van donderdagavond van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel werd er opnieuw gedebatteerd over de geluidsoverlast van de festivals die in de Groene Ster werden en worden georganiseerd. De discussie spitste zich toe op met name het Psy Fi festval dat vorig jaar nogal wat klachten over geluidsoverlast opleverde en dat dit jaar opnieuw zal worden gehouden. En ook dit keer bleek dat als er ingesproken wordt, de raad er ruim de tijd voor neemt om te discussiëren en te overleggen.

Er waren twee insprekers, de heren Van Gelder en Bos en met name die laatste maakte er een overtuigende performance van. Maar hun punten waren duidelijk: er is te veel geluidsoverlast van het betreffende festival en hun kritiek richtte zich niet zozeer op de raad van Tytsjerksteradiel, als wel op de manier waarop de gemeente Leeuwarden, waar het festival wordt gehouden en dus daarmee de verantwoordelijke handhaver, omgaat met de het toezicht op de geluidsnormen en het handhaven daarvan.

Paul Bos: "Hier in deze gemeente is het goed geregeld, maar Leeuwarden dumpt haar geluidsoverlast in Tytsjerksteradiel. De burgers van deze gemeente krijgen overlast op hun bordje. De raad zou een grens moeten trekken, dit kan niet door de beugel, het vertrouwen in de politiek moet worden hersteld. De raad moet handelen, eigenlijk vanavond nog."

Brigitta Scheepsma (GrienLinks) diende een motie in waarin 'inwoners, dieren en natuur van Tytsjerksteradiel beschermd worden tegen (geluids)overlast veroorzaakt door festivals in de Groene Ster, door ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast beperkt wordt'. De motie vermeldde verder dat er openheid zou moeten komen over de handhaving van de geluidsnomen en die ook bekend te maken. "Want...", aldus mevr. Scheepsma, "... de uitkomsten van de metingen worden door Leeuwarden geheim gehouden."

Wijbe Postma van de FNP sprak van 'de arrogantie van de macht" en zei 'muoite te hawwen mei de hâlding fan de gemeente Ljouwert.' Sipke van der Meulen (PvdA) was een geheel andere mening toegedaan, hij vond de motie onzin en totaal overbodig: "Want wat is beperking dan presys", wilde hij weten. Frans Haenen (CDA) was kort maar krachtig: "Wij zijn voor de motie, onze burgers hebben er last van." Lolkje Efdé (VVD): "Wy wolle in sinjaal jaan, wy moatte ús boargers serieus nimme."

Wethouder Doeke Fokkema, hij verving bij dit onderwerp zijn collega Houkje Rijpstra, 'dy sit op in festival': "Wy sitte der bovenop, dizze moasje is net needsaaklik." Burgemeester Ter Keurs besloot de discussie: "Wij zijn in deze geen bevoegd gezag, dat ligt in Leeuwarden, dáár wordt het georganiseerd." Bij stemming over de motie bleek dat alleen de PvdA tegen was.

De raadsvergadering was zoals gebruikelijk geopend met een aantal vragen van raadsleden aan het college. Binne de Vries beet het spits af met een vraag over de begroting van de werkmaatschappij van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Er was in Achtkarspelen hierover een motie ingediend en De Vries wilde weten of die ook gevolgen had voor Tytsterksteradiel. Burgemeester Ter Keurs was kort in zijn antwoord: “Nee.”

Nynke Koopmans (VVD) vroeg aandacht voor de verharding van een zandpad in Suwâld, en haar vraag werd ondersteund door Eelke Hoekstra (CDA), die met name het veiligheidsaspect aan de orde stelde. Wethouder Geerling Schippers erkende dat er wat moet gebeuren, "maar het is een zaak van het Wetterskip." Nynke Koopmans was bang voor 'de lange baan', zoals zij dat noemde.

Piet Reitsma (FNP) kaartte de verkeersongelukken aan die zich voordoen op de weg tussen Quartrebras en Hurdegaryp. Lamina Westerdijk (CDA) vroeg zich af hoe het met de bewegingslessen voor ouderen komt nu Kearn daarmee stopt wegens bezuinigingen. Wethouder Doeke Fokkema legde uit dat die bezuinigingen door deze raad zijn ingesteld: "Wy stimulearje dat de âlderen dat sels organisearje en yn de measte doarpen is dat al knap op gong. En at it echt net fan de grûn komt, komt Kearn wer yn byld."

Dirk van der Wal (Grien Links) wilden weten waarom Tytsjerksteradiel nog altijd 'grijze stroom' in plaats van 'groene stroom' gebruikt. Wethouder Doeke Fokkema legde uit dat dat te maken heeft met een nieuw contract, maar dat daarin zal worden gestreefd naar groene stroom. Frans Haenen vroeg wat de impact van de JSF, de nieuwe straaljager is op de inwoners van deze gemeente. Wethouder Fokkema, hij had het druk deze avond: "Wy hâlde it yn 'e gaten." Wijbe Postma (FNP) wilde weten of Wyns ook inbreng heeft gehad.

Jantsje van der Veen (CU) pleitte voor een betere en en vooral duidelijke communcatie aangaande de berichtgeving over de zwemwaterkwaliteit: "Dy is nochal ferskillend", betoogde zij aan de hand van een paar veelzeggende foto’s. Doeke Fokkema was het wel met haar eens, maar merkte op dat in feite de provincie toezichthouder is en dus ook verantwoordelijk voor de voorlichting en de communicatie.

Lolkje Efdé (VVD) vroeg nog maar weer eens aandacht voor, zoals zij het omschreef, 'de Canaris soap': "Dit begint te lykjen op in bananenrepublyk, jo meie wol hast detektive wêze om der wiis út te wurden." Doeke Fokkema: "It bedriuw draait goed, wy prate mei de OR, wy steane dus net allinich mar oan de kant der nei te sjen, wy sitte der alle dagen bovenop."

Dit was de op-één-na-laatste raadsvergadering van dit ‘parlementaire jaar’, de laatste is op 30 juni en dan zal de raad ook officieel afscheid nemen van Burgemeester Ter Keurs.

 

Regionaal nieuws