8,9 °C

Foto: Binne Kramer | Arjen Hiemstra pleit aan de hand van een door hem geschreven rapport voor een plek van het nieuw te bouwen MFC in Gytsjerk, een andere plek dan dorpsbelang voor ogen heeft

Burgum: eerste raadsvergadering voor Mansveld

za 17 september 2016 16.00 uur

BURGUM - "Ik kijk uit naar de volgende vergadering". Het was de afsluitende opmerking van interim-burgemeester Wilma Mansveld aan het adres van de raadsleden van Tytsjerksteradiel. Ze gaf de raad een compliment voor de 'wijze van vergaderen'. Het was haar eerste optreden als voorzitter van de raadsvergadering en dus was even de vraag of ze gespannen was: "Nee, helemaal niet, ik zie het als een uitdaging, maar zenuwachtig ben ik niet, ik heb op dit gebied al het nodige meegemaakt. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe het zal gaan, hoe de raad, dit gezelschap, met elkaar omgaat, hoe hun manier van vergaderen is."

Moeite leek ze er niet mee te hebben, Wilma Mansveld lijkt een echte professional die charisma genoeg heeft om de raad ook bij soms lastige onderwerpen door het debat heen te loodsen. Met de nodige humor ook en dat maakte deze eerste kennismaking tot een weliswaar tamelijk lange, maar ook ontspannen, een 'noflike', bijeenkomst. Een impressie.

Vragen
Zoals gebruikelijk begint ook deze raadsvergadering met een aantal vragen van raadsleden aan het college. Nynke Koopmns (VVD) vraagt aandacht voor het snelvaren op de Burgumermar. Dat is verboden, maar de vraag is of de veranderde belangstelling niet een heroverweging nodig maakt. Wethouder Schippers blijft tamelijk formeel: "Dat is it foech fan de provinsje", en "Der moat draachflak foar wêze."

Jasper Agema wil weten wat de plannen van de gemeente zijn aangaande de invoering van glasvezelkabels. Wethouder Schippers: "Wy lifte mei op wat de provinsje docht, it beslút wurdt yn de maitiid naam." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) vraagt aandacht voor de opvang van 'verwarde mensen' en wil weten hoe de situatie in onze gemeente is. Wilma Mansveld, het zit in haar portefeuille, antwoordt dat er een toename is in onze gemeente, maar zegt dat het altijd via de GGZ gaat. Brigitta Scheepsma kaart ook de problematiek rondom 'fietsknelpunten' aan, ze noemt de Breedyk en het Wyldpaed-west als voorbeelden. Wethouder Houkje Rijpstra erkent dat de situatie bij de Breedyk 'nuodlik bliuwt', maar: "Wy geane der mei faasje mei oan 'e gong."

Gytsjerk
Als de lange discussie over het festival-gebeuren geweest is, meldt zich een inspreker over het nieuwe MFC in Gytsjerk. De heer Arjen Hiemstra van brasserie De Canterlanden legt zijn controverse met Doarpsbelang uit. Hij wil het MFC liever bij zijn bedrijf, dan de variant van dorpsbelangen die het aan het zwembad wil koppelen. "Myn plan is fierder útwurke dan dat fan doarpsbelang." En hij ontketent met zijn pleidooi een tamelijk lange discussie waaraan vrijwel alle fracties deelnemen.

Nynke Koopmans (VVD): "Der sitte haken en ogen oan." Hessel Bouma (GBT): "Hoe krije wy de bêste oplossing foar Gytsjerk. Wy moatte der nochris hiel goed nei sjen." Gelbrig Hoekstra (CDA): "Wy kinne no noch net in beslút nimme, wy witte noch net alles. Mar it duorret wol hiel lang op dizze manier." Ellen Bruins Slot (PvdA): "Beide plannen zijn nog niet echt duidelijk. En de plek? Niet alles kan in het midden, dat is echt niet haalbaar."

En opnieuw moet wethouder Houkje Rijpstra aan de bak. "Wy hawwe doarpsbelang de rûmte jûn, it is oan it doarp, wy moatte it no net wer nei ússels talûke. Der leit no in advys en dêr binne wy bliid mei. Nei it folgjende swimseizoen moatte der knopen troch hakt wurde. It is een saak fan 'foar in doarp sels, troch it doarp sels.'" Maar na de discussie die nogal wat verschillende standpunten en meningen oplevert, vraagt de wethouder zich af met welke boodschap ze nu naar dorpsbelang moet. Het is in feite een spagaat waarin raad en college terecht zijn gekomen: wie is nu leidend, de raad of het dorp. Nadat ze het debat kort heeft samengevat, meldt Wilma Mansveld voor de voetbal-geïnteresseerden en passant dat Feijenoord heeft gewonnen van Manchester United.

Leergeld
Na de koffie gaat het over de Stichting Leergeld, over geld dus en ook en met name over de zwemlessen. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) vraagt zich of het schoolzwemmen niet weer moet worden ingevoerd. Nu blijkt dat veel kinderen zonder diploma van school gaan. Ook het muziekonderwijs komt aan de orde bij het ‘keunst en kultuerbelied’, maar ook de situatie van de drie bibliotheekvestigingen, de financiering rondom Vijversburg, de kantelingsgedachte en de laaggeletterdheid.

Bij het eindrapport van de Rekenkamer gaat het onder andere over de dorpsvisies. Daar was de Rekenkamer zoals in een vorige vergadering bleek niet echt tevreden over. Het is een onderwerp voor de burgemester en dus neemt Hessel Bouma even de leiding van de vergadering over. Wilma Mansveld: "Dorpsvisies zijn belangrijk en dus moeten wij de hand in eigen boezem steken Het gaat niet altijd goed, met name waar het de communicatie betreft. Te veel naar de geest en onvoldoende naar de letter. De rapportage naar de raad toe moet beter. De kanteling moet effectief zijn, het blijft schrikken als je zo’n kritisch rapport krijgt. Daar moeten we wat mee doen en dat gaan we ook doen." Daarna sluit de burgemeester deze eerste vergadering onder haar leiding: "Ik ben onder de indruk van uw wijze van vergaderen en ik kijk nu al uit naar de volgende." Die zal zijn op donderdag 13 oktober.

 

Regionaal nieuws

8,9 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.