12.2 °C

© WâldNet |  De fractie van de FNP beraadt zich over de ingediende moties. V.l.n.r. Freddy de Haan, Rommert Dijk, Piet Reitsma, Wiebe Postma en Binne de Vries.

'Frou Poepjes moat mar ris troch de bocht'

zo 02 juli 2017 19.10 uur

BURGUM - Het was een citaat van Hessel Bouma (GBT) donderdagavond in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel waar het ging over de Centrale As, met name over de landschappelijke aanpassingen, de plus, die met de Centrale As te maken hebben. Het was een onderdeel van het hoofdstuk infrastructuur van de PPN en uiteraard kwamen daarbij ook de Symen Halbeswei naar Suwâld en de Prins Berhardstraat in Burgum daarbij ‘op it aljemint’.

Brant Knossen (CDA) had de debatten geopend met ook een opmerking over het extra geld voor de vervolmaking van de Centrale As. Knossen vond dat de provincie zijn afspraken moet nakomen. Dirk van der Wal (GrienLinks) vroeg zich af waarom het onderhoud van de bij de CA betrokken wegen niet in de begroting staat. En hij stelde ook vragen bij de al gememoreerde S.H. wei bij Suwâld. Hij somde nog even de alternatieven op: verbreding, het aanleggen van passeerstroken, of een vrijliggend fietspad: “Eins is in fytspaad de moaiste en de bêste oplossing, mar ek de djoerste”, aldus Van der Wal.

Rinze Eizema (PvdA): ”Oer dy S.H. wei moatt wy nochris goed neitinke.” Hessel Bouma (GBT): “Ferbreedzjen fan de S.H. wei levert mear snelheid op, de parkeerstroken lykje my it bêste, mar dan seis stroken.” Douwe Hooijenga (CU): “Der moat no dochs echt in oplossing komen foar dy S.H. wei, passearstroken binne net echt de oplossing.” Hij opteerde voor een overrijdbare middenstrook. Nynke Koopmans (VVD) vroeg zich af hoe dat moest met een zo’n grote brede landbouwtractor.

Brigitta Scheepsma vroeg aandacht voor het ecologisch maaien van de bermen. Henk Siegers (CDA) introduceerde het begrip ‘beschermwaardige’ bomen, dus bomen die vanwege bepaalde criteria waard zijn om te beschermen. Hij pleitte voor een lijst van dit soort bomen. Lolkje Efdé zag zo'n inventarisatie niet zo zitten: “Ik sjoch it al foar my, dat wurdt in lange tocht.” Dirk van der Wal: “Dit hawwe wy al earder bepraat. Dat prinsipe fan ‘kap mar raak’ wolle wy net.” Ellen Bruins Slot (PvdA): “Het ligt allemaal niet zo eenvoudig, want van wie zijn die bomen eigenlijk? Zijn het particuliere bomen of gemeentebomen? Die info hebben wij niet.” Piet Reitsma (FNP) “Sa’n list is der noch wol.” Lolkje Efdé vond dat de regels wel zo kunnen blijven als ze nu zijn.

Eelke Hoekstra kwam terug op de situatie in de Prins Bernhardstraat en de ontsluiting van Suwâld: “Der binne klachten oer te hurd en te lûd, wy moatte dêr ris goed nei sjen.” Douwe Hooijenga (CU): ”Der moat wol wat gebeure.” Dirk van der Wal (GrienLinks): “De FNP hat gelyk, dit is te prematuer.” En daarna was het woord aan wethouder Houkje Rijpstra, die inging op de gestelde vragen: “De CA-plus stiet ûnder druk, mar wy sitte der bovenop.” Over de S.H. wei: “Der is ynsetten op passearstroken en in fytspaad. Die kleurfakken wurkje net.”

Over de ‘bomen’: “Der is net in kapfergunning nedich foar elke beam, mar wy sjogge eins net sa it probleem, yn ûnderling oerlis kin in hiele protte.” Over de bermen, waarvoor was gevraagd om rekening te houden met ‘groei en bloei’ zei de wethouder dat zoiets lastig zou worden: “Dat wurdt in yngewikkelde logistyk.” Om met alle belanghebbenden in overleg te gaan aangaande de situatie in de Prins Bernhardstraat: “It kolleezje kriget dêrmei in ûnmogelike opdracht, der is sprake van konfliktearjende belangen, dus dizze moasje is ridlik ûnmogelik.”

Jantsje van der Veen vroeg in een motie om de begeleidingstijd van vluchtelingen uit te breiden van 12 naar 24 maanden. Zij memoreerde dat vrijwillgers een onmisbare en cruciale schakel zijn in het vluchtelingenwerk. “De kommunikaasje kin wol better neffens ús. Wy sille oerlis ha mei de gemeente.” Volgens wethouder Houkje Rijpstra kwam het verhaal over de te korte begeleidingstijd voor vluchtelingen voor haar ‘út de loft fallen’: “Tolve moanne is in gemiddelde, 24 moanne liket ús net echt nedich en dus ûntriede wy dizze moasje.”

Daarna schorste burgemeester Gebben de vergadering om de fracties de gelegenheid te geven om enerzijds de ingediende moties zo nodig te stroomlijnen en anderzijds hun stemgedrag te bepalen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws

vrijdag 5 augustus | 6 reacties

45e Jaarmarkt in Dokkum